Medlemsvillkor

§1 Övervakningskamera
Medlem godkänner härmed närvaro av övervakningskameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker den personliga integriteten.

§2 Autogirokunder
Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgängligt på kontot vid månadsdragning. Vid tecknande av medlemskap med autogirobetalning medger medlem sitt godkännande att dennes konto belastas enligt bankens regler varje månad.

§3 Prisändringar
Priserna gäller enligt aktuell prislista. Månadsbetalande medlem är skyddad mot prisändringar av månadsavgiften under de första 12 månaderna. Undantaget är eventuella ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga Junex träningsfabrik till prisjusteringar i enlighet med detta.

§4 Avtalstid, överlåtelse och uppsägning
Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Uppsägning av medlemskap skall ske senast 1 månader före önskat slutdatum vid autogirobetalning. Medlem med årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemskap för betald period. Uppsägning av medlemskap sker endast till receptionen på bemannade öppettider.

§5 Avstängning vid utebliven betalning
Vid utebliven betalning förbehåller sig Junex träningsfabrik rätten att avstänga medlem tills full betalning enligt detta avtal erhållits.

§6 Minimiålder
För att kunna teckna medlemsavtal är minimiåldern 15 år. Lägsta ålder för träning utan målmans närvaro är 15 år. Ungdom under 15 år får endast träna efter särskild överenskommelse mellan Junex träningsfabrik och målsman. Barn under 15 år är förälders ansvar, mindre barn får ej nyttja maskiner eller störa andra medlemmar.

§7 Ansvar för kortnyckel/tagg
Medlemskapet och taggen är strikt personligt och får ej nyttjas av annan person. Medlemskap ska vid begäran kunna uppvisas via appen Wondr vid vistelse i Junex träningsfabriks lokaler. Om medlem glömmer bort lösenord eller på annat sätt inte kan logga in i appen Wondr skall detta anmälas omgående så vi kan skicka ut nya inloggningsuppgifter. Förlorar man kortnyckeln skall detta anmälas omgående. Medlem faktureras kostnad för den nya nyckeln.

§8 Trivsel och föreskrifter
Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande triv- selregler/föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Junex träningsfabrik.

§9 Vistelse i lokal
Medlem har rätt att vistas inom Junex träningsfabrik lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Medlem har inte rätt att hjälpa icke medlem att komma in i Junex träningsfabriks lokaler.

§10 Uteslutning av medlem
Junex träningsfabrik förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, bryta detta avtal. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Junex träningsfabrik, doping eller handhavande av dopingspreparat etc, sker ingen återbetalning.